Podmínky ochrany osobních údajů

I .Ochrana osob­ních úda­jů

1.1. Vložením osob­ních úda­jů potvrzu­je uži­va­tel, že je srozuměn s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů, že vyjadřu­je svůj souh­las s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akcep­tu­je.

1.2 Posky­to­va­tel je správcem osob­ních úda­jů uži­vatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zrušení směr­nice 95/46/ES (obec­né nařízení o ochraně osob­ních úda­jů) (dále jen: “GDPR”). Posky­to­va­tel se zavazu­je zpra­cov­á­vat osob­ní úda­je v souladu s právní­mi před­pisy, zejm. GDPR.

1.3. Osob­ní­mi úda­ji jsou vešk­eré infor­ma­ce o iden­ti­fiko­vané nebo iden­ti­fiko­vatel­né fyz­ické osobě; iden­ti­fiko­vatel­nou fyz­ick­ou osobou je fyz­ická oso­ba, kter­ou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fiko­vat, zejmé­na odkazem na určitý iden­ti­fiká­tor, napřík­lad jméno, iden­ti­fikační čís­lo, lokační úda­je, síťový iden­ti­fiká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prvků fyz­ické, fyzi­o­log­ické, genet­ické, psy­chické, eko­nom­ické, kul­turní nebo společen­ské iden­ti­ty této fyz­ické oso­by.

1.4 Při objed­návce jsou vyžadovány osob­ní úda­je, které jsou nut­né pro úspěšné vyřízení objed­návky (jméno a adresa, kon­takt). Účelem zpra­cov­ání osob­ních úda­jů je vyřízení objed­návky uži­vatele a výkon práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi Posky­to­vatelem a Uži­vatelem. Účelem zpra­cov­ání osob­ních úda­jů je dále zasílání obchod­ních sdělení a činění dalších mar­ketingových aktiv­it. Zákon­ným důvo­dem pro zpra­cov­ání osob­ních úda­jů je plnění smlou­vy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povin­nos­ti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Posky­to­vatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Posky­to­vatele je zpra­cov­ání osob­ních úda­jů pro úče­ly přímého mar­ketingu.

1.5 Posky­to­va­tel pro plnění licenční smlou­vy používá služeb sub­do­da­vatelů, zejmé­na posky­to­vatele mailin­gových služeb (osob­ní úda­je jsou ukládány v 3. zemích) a posky­to­vatele web­hostin­gu. Sub­do­da­vatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpra­cov­ání osob­ních úda­jů. Posky­to­va­tel a sub­do­da­va­tel web­hostin­gu uza­vřeli smlou­vu o zpra­cov­ání osob­ních úda­jů, dle které sub­do­da­va­tel odpovídá za řád­ně zabezpečení fyz­ick­ého, hard­warového i soft­warového perimetru, a tedy nese vůči uži­vateli pří­mou odpověd­nost za jakýkoli únik či narušení osob­ních úda­jů.

1.6 Posky­to­va­tel ukládá osob­ní úda­je uži­vatele po dobu nezbyt­nou k výkonu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi posky­to­vatelem a uži­vatelem a uplatňování nároků z těch­to smlu­vních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smlu­vního vztahu). Po jejím uplynutí budou úda­je vymazány.

1.7 Uži­va­tel má prá­vo požadovat od posky­to­vatele příst­up ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR, opravu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­padě omezení zpra­cov­ání dle čl. 18 GDPR. Uži­va­tel má prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uži­va­tel prá­vo vznést námitku pro­ti zpra­cov­ání dle čl. 21 GDPR a prá­vo na přenositel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uži­va­tel má prá­vo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů v pří­padě, že se dom­nívá, že bylo porušeno jeho prá­vo na ochranu osob­ních úda­jů.

1.9 Uži­va­tel nemá povin­nost osob­ní úda­je poskyt­nout. Poskyt­nutí osob­ních úda­jů je však nut­ným poža­davkem pro uza­vření a plnění smlou­vy a bez poskyt­nutí osob­ních úda­jů není možné smlou­vu uza­vřít či jí ze strany posky­to­vatele plnit.

1.10 Ze strany Posky­to­vatele nedochází k auto­mat­ick­é­mu indi­viduál­ní­mu rozhodování ve smys­lu č. 22 GDPR.

1.11 Zájem­ce o využívání služeb Posky­to­vatele vyplněním kon­tak­t­ního for­muláře:

1. souh­lasí s použitím svých osob­ních úda­jů pro úče­ly elek­tron­ick­ého zasílání obchod­ních sdělení, reklam­ních mater­iálů, přímého prode­je, průzkumů trhu a přímých nabídek pro­duk­tů ze strany Posky­to­vatele a třetích sub­jek­tů, ne však častěji, než 1x týd­ně, a zároveň

2. prohlašu­je, že zasílání infor­ma­cí dle bodu 1.11.1 nepo­važu­je za nevyžá­danou rekla­mu ve smys­lu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění nov­el, neboť uži­va­tel se zasílám infor­ma­cí dle bodu 1.11.1 ve spo­jení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souh­lasí.

3. Souh­las dle toho­to odstavce může uži­va­tel kdykoli písem­ně odvolat na info@crystalsglamour.com

1.12 Posky­to­va­tel používá v rám­ci zvyšování kval­i­ty služeb, per­son­al­izace nabíd­ky, sběru anonymních dat a pro ana­lyt­ické úče­ly ve své prezentaci tzv. soubo­ry cook­ie. Používáním webu Uži­va­tel souh­lasí s použitím zmíněné tech­nolo­gie.

II. Prá­va a povin­nos­ti mezi správcem a zpra­co­v­atelem (zpra­co­v­a­tel­ská smlou­va)

 2.1 Posky­to­va­tel je ve vztahu k osob­ním úda­jům klien­tů uži­vatelů zpra­co­v­atelem dle čl. 28 GDPR. Uži­va­tel je správcem těch­to úda­jů.

2.2 Tyto pod­mínky upravu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti při zpra­cov­ání osob­ních úda­jů, ke kterým Posky­to­va­tel získal příst­up v rám­ci plnění licenční smlou­vy uza­vřené for­mou odsouh­lasení všeobec­ných obchod­ních pod­mínek na www.crystalsglamour.com (dále jen „licenční smlou­va“) uza­vřené s Uži­vatelem ke dni zřízení uži­va­tel­ského účtu.

2.3. Posky­to­va­tel se zavazu­je pro Uži­vatele zpra­cov­á­vat osob­ní úda­je v rozsahu a za účelem stanovený­mi v čl. 2.4 — 2.7 těch­to pod­mínek. Prostřed­ky zpra­cov­ání budou autom­a­ti­zo­vané. Posky­to­va­tel bude v rám­ci zpra­cov­ání osob­ní úda­je shro­mažďo­vat, uklá­dat na nosiče infor­ma­cí, uchová­vat, bloko­vat a likvi­dovat. Posky­to­va­tel není oprávněn osob­ní úda­je zpra­cov­á­vat v roz­poru nebo nad rámec stanovený těmi­to pod­mínka­mi.

2.4 Posky­to­va­tel se zavazu­je pro uži­vatele zpra­cov­á­vat osob­ní úda­je v tom­to rozsahu:

1. běžné osob­ní úda­je,

2. zvlášt­ní kat­e­gorie úda­jů podle čl. 9 GDPR,

které Uži­va­tel získal v sou­vis­losti s vlast­ní obchod­ní čin­nos­tí.

2.5. Posky­to­va­tel se zavazu­je pro uži­vatele zpra­cov­á­vat osob­ní úda­je za účelem zpra­cov­ání pop­távek a poža­davků klien­tů získaných z kon­tak­t­ního for­muláře.

2.6. Osob­ní úda­je je možné zpra­cov­á­vat pouze na pra­cov­ištích Posky­to­vatele nebo jeho sub­do­da­vatelů podle čl. 2.8 těch­to pod­mínek, a to na území Evrop­ské unie.

2.7. Posky­to­va­tel se zavazu­je pro Uži­vatele zpra­cov­á­vat osob­ní úda­je klien­tů Uži­vatele, to vše po dobu nezbyt­nou k výkonu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jících ze smlu­vního vztahu mezi Posky­to­vatelem a Uži­vatelem a z uplatňování nároků z těch­to smlu­vních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smlu­vního vztahu).

2.8 Uži­va­tel udělu­je pov­olení se zapo­jením sub­do­da­vatele jakož­to dalšího zpra­co­v­atele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je posky­to­va­tel hostin­gu aplikace. Uži­va­tel dále udělu­je Posky­to­vateli obec­né pov­olení zapo­jit do zpra­cov­ání dalšího zpra­co­v­atele osob­ních úda­jů, Posky­to­va­tel však musí uži­vatele písem­ně infor­mo­vat o všech zamýšlených změnách týka­jících se při­jetí dalších zpra­co­v­atelů nebo jejich nahrazení a poskyt­nout uži­vateli možnost vyslovit vůči těm­to změnám námitky. Posky­to­va­tel musí uložit svým sub­do­da­vatelům v postavení zpra­co­v­atele osob­ních úda­jů ste­jné povin­nos­ti na ochranu osob­ních úda­ju°, jak jsou stanove­ny v těch­to pod­mínkách.

2.9. Posky­to­va­tel se zavazu­je, že zpra­cov­ávání osob­ních úda­jů bude zabezpečeno zejmé­na násle­du­jícím způ­sobem:

1. Osob­ní úda­je jsou zpra­cov­ávány v souladu s právní­mi před­pisy a na zák­ladě pokynů Uži­vatele, tj. pro výkon vešk­erých čin­nos­tí potřeb­ných pro posky­tování webové plat­mormy.

2. Posky­to­va­tel se zavazu­je, že tech­nicky a orga­ni­za­čně zabezpečí ochranu zpra­cov­á­vaných osob­ních úda­jů tak, aby nemoh­lo dojít k neo­právněné­mu nebo nahodilé­mu přís­tupu k úda­jům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neo­právněným přenosům, k jejich jiné­mu neo­právněné­mu zpra­cov­ání, jakož i k jiné­mu zneužití a aby byly per­son­ál­ně a orga­ni­za­čně nepřetržitě po dobu zpra­cov­ávání úda­jů zabezpeče­ny vešk­eré povin­nos­ti zpra­co­v­atele osob­ních úda­jů, vyplý­va­jící z právních před­pisů.

3. Při­jatá tech­nická a orga­ni­za­ční opatření odpoví­da­jí míře rizika. Posky­to­va­tel pomocí nich zajišťu­je neustálou důvěrnost, integritu, dos­tup­nost a odol­nost sys­témů a služeb zpra­cov­ání, a včas obnovu­je dos­tup­nost osob­ních úda­jů a příst­up k nim v pří­padě fyz­ick­ých či tech­nick­ých inci­den­tů.

4. Posky­to­va­tel tím­to prohlašu­je, že ochrana osob­ních úda­jů podléhá interním bezpečnos­t­ním před­pisům Posky­to­vatele.

5. K osob­ním úda­jům budou mít příst­up pouze oprávněné oso­by Posky­to­vatele a sub­do­da­vatelů dle čl. 2.8 těch­to pod­mínek, které budou mít Posky­to­vatelem stanove­ny pod­mínky a rozsah zpra­cov­ání úda­jů a každá taková oso­ba bude přis­tupo­vat k osob­ním úda­jům pod svým jed­noz­načným iden­ti­fiká­torem.

6. Oprávněné oso­by Posky­to­vatele, které zpra­cov­á­va­jí osob­ní úda­je podle těch­to pod­mínek, jsou povin­ny zachová­vat mlčen­livost o osob­ních úda­jích a o bezpečnos­t­ních opatřeních, jejichž zveře­jnění by ohrozi­lo jejich zabezpečení. Posky­to­va­tel zajistí jejich prokaza­tel­né zavázání k této povin­nos­ti. Posky­to­va­tel zajistí, že tato povin­nost pro Posky­to­vatele i oprávněné oso­by bude trvat i po skončení pra­cov­ně právního nebo jiného vztahu k Posky­to­vateli.

7. Posky­to­va­tel bude uži­vateli nápo­mo­cen prostřed­nictvím vhod­ných tech­nick­ých a orga­ni­za­čních opatření, pokud je to možné, pro splnění uži­vatelovy povin­nos­ti reago­v­at na žádosti o výkon práv sub­jek­tu úda­jů stanovených v GDPR; ste­jně tak při zajišťování souladu s povin­nos­t­mi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohled­nění povahy zpra­cov­ání a infor­ma­cí, jež má Posky­to­va­tel k dis­pozi­ci.

8. Po ukončení posky­tování plnění, které je spo­jeno se zpra­cov­áním, dle čl. 2.7 těch­to pod­mínek, je Posky­to­va­tel povi­nen všech­ny osob­ní úda­je vymazat, nebo je vrátit Uži­vateli, pokud nemá povin­nost uložit osob­ní úda­je na zák­ladě zvlášt­ního zákona.

9. Posky­to­va­tel poskytne Uži­vateli vešk­eré infor­ma­ce potřeb­né k doložení toho, že byly splněny povin­nos­ti podle této smlou­vy a GDPR, umožní audi­ty, včet­ně inspekcí, prováděné Uži­vatelem nebo jiným audi­torem, kterého uži­va­tel pověřil.

2.10 Uži­va­tel se zavazu­je neprodleně ohlašo­vat všech­ny jemu známé skutečnos­ti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řád­né a včas­né plnění závazků vyplý­va­jících z těch­to pod­mínek na a poskyt­nout Posky­to­vateli součin­nost nezbyt­nou pro plnění těch­to pod­mínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto pod­mínky pozbý­va­jí plat­nos­ti uplynutím doby uve­dené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těch­to pod­mínek.

3.2 Uži­va­tel souh­lasí s těmi­to pod­mínka­mi zaškrt­nutím souh­la­su prostřed­nictvím inter­ne­tového for­muláře. Zaškrt­nutím souh­la­su vyjadřu­je uži­va­tel, že si tyto pod­mínky přečetl, že s nimi vyjadřu­je svůj souh­las a že je v celém rozsahu akcep­tu­je.

3.3 Posky­to­va­tel je oprávněn tyto pod­mínky změnit. Posky­to­va­tel je povi­nen bez zbytečného odkladu zveře­jnit novou verzi pod­mínek na svých inter­ne­tových stránkách, popř. zašle novou verzi Uži­vateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kon­tak­t­ní úda­je Posky­to­vatele ve věcech týka­jících se těch­to pod­mínek: +420 483 382 617, info@crystalsglamour.com

3.5 Vztahy těmi­to pod­mínka­mi výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České repub­liky, zejmé­na zákonem č. 89/2012 Sb., občan­ský zákoník, v plat­ném znění.

Tyto pod­mínky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 14.5.2018.